Ny kommune frå fjord til fjord

Klikk for stort bilete

 

I samband med stortingsbehandlinga av Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017) Endring i kommunestrukturen, har Stortinget gjort fylgjande vedtak (804):

 

Voss kommune og Granvin kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020.

 

Stortinget vedtok samstundes å slå saman Hordaland fylkeskommune og Sogn- og fjordane fylkeskommune.

Nye Voss blir slik del av ein ny region.

 

Den nye kommunen vil strekkja seg frå fjord til fjord. Fram til det er kome kongeleg resolusjon om samanslåinga, vil arbeidet med å førebu samanslåinga bli styrt av ei mellombels fellesnemnd, med medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre. på denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.

Ynskjer Voss herad som namn

Ei samrøystes mellombels fellesnemnd innstilte fredag 25. august på at namnet på den nye kommunen skal vera Voss herad. Kring bordet var det stor semje om namnet, ordførar i Granvin, Ingebjørg Winjum, tykkjer namnet kling godt, og understreka at framlegget ikkje kom frå Granvin.

Innstillinga går no vidare til eit felles kommunestyremøte onsdag 30. august, som i sin tur gir innstilling til dei to kommunestyra som i sin tur skal vedta etablering av ny kommune og oppfylging av intensjonavtala mellom dei to kommunane. Mellom anna med namnet som  punkt 1 i innstillinga. 

Fire millionar kroner til infrastruktur

Voss og Granvin er mellom dei kommunane som har fått pengar til infrastrukturtiltak i samband med kommunesamanslåing. Totalt har kommunal- og moderniseringsdepartementet delt ut 150 millionar kroner til 41 samanslåingar, som tel til saman 104 kommunar. Voss og Granvin får fire millionar. Midlane vil bli nytta til digital infrastruktur i den nye kommunen. Mellom anna er det trong for å oppgradera nettverk og utstyr for velverdsteknologi både i Voss og Granvin. Det er også trong for å homogenisera trådlaust nettverksutstyr i Granvin, og fornya forsyning, fiber og utstyr til infrastruktur i Granvin. Midlane vil også bli brukt til digitalisering av papirarkiva for begge kommunane, og til noko ny programvare innan e-Byggesak og digitale tenester for eigedomsinformasjon.

Voss og Granvin søkte om fem millionar kroner, og fekk altså fire millionar frå departementet. 

 

Styringsdokument og framdriftsplan på plass

Mellombels fellesnemnd vedtok på sitt første møte både styringsdokumentet og framdriftsplanen for jobben med å byggja ein ny kommune, beståande av Voss og Granvin.

 

Utover å vedta styringsdokument og framdriftsplan, konstituerte mellombels fellesnemnd seg, med ordførar Hans-Erik Ringkjøb som leiar og ordførar Ingebjørg Winjum som nestleiar. Medlemene i mellombels fellesnemnd er:

Frå Voss:

1. Hans Erik Ringkjøb, leiar

2. Sigbjørn Hauge

3. Bjørg Djukastein 

1. vara: Jorunn Ytrefjord

2. vara: Knut Ståle Kvissel 

3. vara: Arne Mossefinn 

Frå Granvin

1. Ingebjørn Winjum, nestleiar

2. Hans Jacob Mæland

1. Lars Brekke (vara) 2. Marianne Espeland (vara) 3. Atle Seim (vara)

3. Annlaug H. Såkvitne

1. vara: Knut Endre Folkedal

2.vara: Martin Hamre

3. vara: Erling Bruvik

Frå dei tilsette: To hovudttillitsvalde frå Voss, to hovudtillitsvalde frå Granvin.

Arbeidsutvalet vart også vedtatt, der sit ordførarane og rådmennene i dei to kommunane.

 

 

Klikk for stort bileteMellombels fellesnemnd på Voss onsdag.

Partssamansett utval:

I partssamasett utval (PSS) sit det politkarar og tillitsvalde. Utvalet har møte i forkant av mellombels fellesnemnd. Protokollar for utvalet finn du i menyen til høgre.

Medlemer i utvalet er:

Hans Erik Ringkjøb
Ap - Leder i utvalg

Ingebjørg Winjum
V - Nestleder i utvalg

Sigbjørn Hauge
Sp- Utvalgsmedlem

Bjørg Djukastein
Ap - Utvalgsmedlem

Hans Jakob Mæland
H- Utvalgsmedlem

Annlaug Haugse Såkvitne
Sp- Utvalgsmedlem

Mari Mæland
HTV - Utvalgsmedlem

Rune Magnar Røthe
HTV - Utvalgsmedlem

Asbjørn Nilsen
HTV - Utvalgsmedlem

Anne Berit Himle
HTV - Utvalgsmedlem

 

Fyrste spadetak mot nye Voss

Det var god stemning under Voss og Granvin sitt felles formannskapsmøte på Voss torsdag 2. februar. Møtet markerte på mange måtar starten på den store prosessen som skal munna ut i ein ny kommune som skal vera i full drift 1. januar 2020.

Dei to kommunane Granvin og Voss skal formelt leggast ned, og ein ny kommune skal byggjast, med det beste frå både Voss og Granvin. Det neste som no skjer er at kommunestyret i Granvin (15. februar) og  Voss (16. februar) gjer vedtak om å oppnemna fellesnemnda, som skal vera øvste organ i samanslåingsprosessen.

 

Klikk for stort bilete

 

Kring bordet var det fleire politikarar både frå Voss og Granvin som framsnakka den nye kommunen, og peika på at prosessen både vert spennande og opnar nye moglegheiter.

 

Klikk for stort bilete

 

Til dette møtet har rådmann Einar Hauge i Voss og rådmann Trude H. Letnes i Granvin herad skrive eit større notat om kommunesamanslåinga, der dei tek for seg mellom anna både bakgrunn for kommunestrukturen, prosjektorganisasjon og dei ulike rollene til dei ulike aktørane som skal delta i arbeidet med å byggja ein ny kommune. Notatet er tenkt som grunnlag for diskusjon i det felles formannsakpsmøtet. Notatet finn du ved å klikka her, eller i menyen til høgre.