Rullering av kommuneplanen for perioden 2015-2026

Kommuneplanen er den overordna planen for Voss kommune og omhandlar vesentlege sider ved den kommunale aktiviteten innan ulike sektorar. Den inneheld ein samfunnsdel med handlingsprogram og ein bindande arealdel med kart som viser noverande og framtidig arealbruk i kommunen.

 

I medhald av vedteken planstrategi og § 11-1 i plan - og bygningslova er arealdelen og handlingsprogrammet rullert for perioden 2015-2026.

 

Kommuneplanen 2015-2026 , Samfunnsdelen, vedteken plan (PDF, 2 MB)

Kommuneplanen 2015-2026, Arealdelen, vedteken plan (PDF, 7 MB)

Kommunestyret sitt planvedtak (PDF, 226 kB)

Høyringsuttalar til kommuneplanen

Saksframlegg til FPL 2 okt. 2014 (PDF, 180 kB)

Vedtak utlegging (PDF, 70 kB)

ROS- analyser (XLS, 282 kB)

Vossakart

Plankart, omsynsonar og temakart

Planprogram for rullering av kommuneplan for Voss 2015- 2026 (PDF, 2 MB)