Arealplanlegging

Klikk for stort bileteBuføreveg på Hadlingateet på Kyte. Kjersti Næss Finne Klikk for stort bileteOmsynssone for buføreveg heilt til høgre på plankartet.

 

    Planavdelinga gjev rettleiing for alle som har idear og ynskjer om utbygging i Voss kommune. Det gjeld både offentlege og private tiltakshavarar og planleggjarar. Planavdelinga gjev og rettleiing av korleis ein kan forholde seg til godkjente planar.

Fagområde arealplan har følgjande ansvarsområde:

Vi svarar på generelle spørsmål knytt til reguleringsplanar. Aktuelle spørsmål vi kan svare på er:

 • Oppstartmøte for å regulere eit område
 • Vurdering av fritak frå kravet om reguleringsplan – dvs dispensasjon
 • Spørsmål om varsling knytt til reguleringsplanar m.m.
 • Vurdering av krav om konsekvensutgreiing

 

Kva kostar tenesta?

Det å ta kontakt med planavdelinga og eventuelt ta eit rådgjevingsmøte er kostnadsfritt. Dersom ein vel å sette i gang ein formell reguleringsplanprosess er det knytt kostnader til ulike fasar i planleggingsprosessen. Handsaming av detaljreguleringsplanar er fastsett i gebyrregulativ for private detaljreguleringsplanar i Voss. I utgangspunktet utløyser ikkje utarbeiding av områdereguleringsplanar krav om gebyr. Men kommunen kan inngå avtale med private om utarbeiding av privat områdereguleringsplan. Gebyrregulativet Kostnadar knytt til reguleringsplanar varierer ut frå kompleksiteten i saka. Inndelinga er delt i 3 ulike kategoriar.

 • Mindre reguleringsendring (§12-14)
 • Middels tung sak(§12-8)
 • Komplisert sak(§12-8)

Gebyret er delt opp i 3 delar og vert fakturert fortløpande etter framdrift i saka.

 • Oppstartmøte
 • 1.gongs handsaming
 • 2.gongs handsaming

Slik nyttar du tenesta Generell informasjon om planlegging kan ein få gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet si side planlegging.no   Vossakart gir god informasjon om kart i heile kommunen.   I Vossakart kan ein søke med ulike informasjon

 • Gards- og bruksnummer
 • adresse

Det er ein fordel å orientere seg i kommunen sin kommuneplan før ein setter i gang planleggingsprosessen med reguleringsplan. Ein bør orientere seg i:

 • Kommuneplanen sin arealdel
 • Føresegner og retningslinjer til arealdelen

Ta direkte kontakt med planavdelinga for spørsmål: Kontaktperson: Leiar: Berit Marie Galaaen 56519608 / 90186409 berit.m.galaaen@voss.kommune.no   Ein kan og gå inn her:

Framdriftsplan

 • Planavdelinga prøver å gjennomføre oppstartsmøte innan 14 dagar etter tinging av oppstartmøte er sendt inn.
 • Fristar for sakshandsaming av planforslag er fastsett i plan og bygningslova § 12-10
 • Handsaming av plansaker vert styrt av når det er politiske møter i kommunen. Plansaker vert behandla i FPL (Formannskap, plan og økonomi) og KST (kommunestyret) møteplan