Helse

Helseavdelinga femnar om legetenester, miljøretta helsevern, smittevern, folkehelsearbeid og kommuneoverlegen sin funksjon. Andre ansvarsområde er organisering og drift av legevakt, fastlegeordninga, privatpraktiserande fysioterapeutar og medisinsk fagleg ansvar for helsestasjonstenesta og institusjonane. Målsetnaden til avdelinga er å sikra at innbyggarane i Voss kommune får førebyggande, behandlande og medisinsk-faglege tenester av god kvalitet når ein treng det.  

 Klikk for stort bilete

Publisert av Torbjørn Titlestad. Sist endra 02.11.2017