Pårørande

Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver og er ein verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. På denne nettsida finn du lenkjer og aktuell informasjon slik at du som pårørande enkelt skal  finne kunnskap, stadar der du kan dele erfaringane dine, motta hjelp og støtte eller berre ha nokon å prate med. 

Vanlege spørsmål til tildelingskontoret

 

NYTTIG INFORMASJON LOKALT 

 

Temakafè for kreftpasientar og pårørande på Voss 

 

Treffpunkt – møteplass for barn og unge på Voss    

 

Voss frivilligsentralen - Nabobeino 

 

RESSURSSIDER 

Pårørendesenteret 

 

Helsenorge   

 

Helsedirektoratet - brosjyre om når ein av våre nærmaste dør  

 

Pasient og brukerombud  

 

Er du berørt av en annens rusmiddelproblem? 

 

Pårørendes rettigheter - informasjon til pårørende av pasienter med psykisk lidelse og rusmiddelproblemer 

 

NAV  

 

NAV   

 

Grunnstønad og hjelpestønad  

 

Sjukdom i familien

 

Hjelpemidlar 

 

BARN SOM PÅRØRANDE 

Barnsbeste 

Snakketøyet 

 

VELFERDSTEKNOLOGI 

Velferdsteknologi kan vere eit hjelpemiddel for å gjere kvardagen enklare å mestre både for pårørande og brukar. 

Har du spørsmål om velferdsteknolog i  Voss kommune kan tilby, ta kontakt med  Tildelingskontoret 

Enkelte løysingar kan også dekkast av NAV  

 

KONTAKTINFORMASJON TIL VOSS KOMMUNE

 

Tildelingskriteria 

 

Helse og omsorg  

Tildelingskontoret 

 

AKTUELLE TJENESTER 

 

Heimeteneste  

 

Sjukeheimar  

 

Avlastning og støtte for eldre 

 

Hjelpemiddel  

 

Trenings- og støttekontakt  

 

Tenester innan rus og psykisk 

 

Kreftkoordinator/kreftsjukepleiar 

 

Dagaktivitetstilbod for eldre 

 

Tenester for menneske med nedsatt funksjonsevne  

 

SØKNADSSKJEMA 

Søknadsskjema omsorgstenester (PDF, 721 kB) 

 

Dersom du vil klage på eit vedtak finn du informasjon og veiledning her

 

For å få oversikt over alle tjenestene Voss kommune tilbyr sjå Tildelingskontoret