Tenester innan psykisk helse og rusarbeid

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid har kommunedekkande funksjon, og skal gi koordinerte og samordna tenester til personar med psykiske eller rus-relaterte lidingar. Eininga skal med solid kompetanse og fleksibel tilpassing bidra til auka livskvalitet, verdigheit og meistring.

Dei fleste av oss vil oppleva psykiske helseplager ein eller fleire gonger i livet. Heldigvis finst det god hjelp å få, og for dei fleste løyser problema seg. Det viktigaste du kan gjera når du har det vanskeleg er å vera open om det. Sjansen for at du vert bra er større om du ber om hjelp tidleg.


I avdelinga arbeider det sjukepleiarar, vernepleiarar, barnevernspedagog, sosiolog, sosionom, helsefagarbeidar, assistent, erfaringskonsulent psykisk helse og erfaringskonsulent rus.  Personalet vårt har vidareutdanning innan psykisk helse, rusproblematikk, barnevern og kommunikasjon.

Me arbeidar tett saman med andre avdelingar og spesialisthelsetenesta. Me vil hjelpa deg å nå måla dine. Det kan vera å meistra angst gjennom å utfordra deg sjølv i situasjonar du er redd for. Me støttar deg i tiltak slik som å redusera inntak av rusmidlar, planleggja gjeremål, eller utføra husarbeid. Me er gjerne med i førebuingane til møte med fastlege, psykolog, NAV eller behandlar. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Du kan sende søknad om tenestar via tildelingskontoret på Voss. Ynskjer du informasjon om søkjarprosessen, tenestene og vedtak, kan du kontakte tildelingskontoret på 56 52 13 00, eller gå inn på tildelingskontoret sine sider.  

Søkjer du etter kommunal koordinator for pakkeforløp for psykisk helse og rus kan du og ta kontakt med tildelingskontoret.  

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid held til i Uttrågata 36, 3. etg. Me kan nås på fylgjande nummer:

·         Kontaktelefon for ambulerande team: 48 01 45 70  (tilgjengeleg frå 8 – 21 dagleg).

·         Oasen dagsenter: 99 20 71 10 / 96 09 77 36 (tilgjengeleg frå 10 - 15 på kvardagar).

·         Vetleflaten 2F omsorgsbustadar:  97 05 03 69 / 97 99 70 97

·         Skulestadhagane omsorgsbustadar: 91 87 42 25