Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Søknadsfristen for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018.

Føremålet med tilskotsordninga er å motverka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom blant born og ungdom. Tilskotsordninga skal vera eit verkemiddel for å betra moglegheitene for at fleire born og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar, er eitt  av fleire tiltak i regjeringa sin strategi, som skal bidra til å nå regjeringa sitt mål om at alle barn, uavhengig av foreldra sin økonomi, skal ha høve til å delta jamleg i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre.

Offentlige instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar vil kunne søka om tilskot.

Les meir her