Teknisk > Byggesak > Dei vanlegaste tiltaka
Publisert 19.12.2019

 

Publisert 29.09.2014

Publisert 29.09.2014
Publisert 29.09.2014

Publisert 29.09.2014

 

Publisert 29.09.2014

Publisert 29.09.2014

Publisert 29.09.2014

 

Publisert 29.09.2014
Publisert 29.09.2014

Skal du laga nye bueiningar, til dømes hyblar eller utleigehusvære i bustaden din, må du ta kontakt med eit profesjonelt føretak. Føretaket står ansvarleg for tiltaket og søknaden til kommunen. Dette gjeld også viss du skal dela opp eksisterande husvære til fleire.

 

Nye bueiningar skal i utgangspunktet innreiast i bustaden. For større eigedomar er det mogleg å plassera sekundærhusværet i uthus eller garasje.