Oppmåling

Klikk for stort bilete

Oppmålingsavdelinga har ansvar for oppmåling i samband med oppretting av nye eigedomar. Det vert også utført arbeid knytt til klarlegging av eksisterande eigedomsgrenser og rettar. I tillegg er oppmålingsavdelinga lokal styresmakt for det offisielle eigedomsregisteret når det gjeld grenser og adresser, og har ansvar for kommunale kartbasar. Når tida strekk til, kan ein også få utført oppmålingsoppgåver som t.d. husplassering og vegstikking.  

 

Fagområde oppmåling

Oppretting av grunneigedom (tilleggsareal) §§ 6 og 10
Oppretting av anleggseigedom § 11
Oppretting av festegrunn >10 år § 12
Arealoverføring § 15
Grensejustering § 16
Klarlegging av eksisterande grenser § 17
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn § 13
Sak etter byggesaksforskrifta § 4-3
Registrering av uregistrert jordsameige § 14
Oppmålingsforretning over uteareal til eigarseksjon § 11 d
Samanslåing § 18
Adressering § 21
Matrikkelbrev § 24
Tinglysing § 24
Føring (§ 5a) og 
retting (§ 26) av det offisielle eigedomsregisteret vedk. grenser/adresser/jordskifte/grunnerverv.  
Rettleiing § 11
Klagehandsaming § 46

Innmåling/utstikking  

Utlevering av personopplysningar frå matrikkelen

Skjema for krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (PDF, 375 kB)

 

Oppmålingsavdelinga tek gebyr for fleire av tenestene i samsvar med gebyrregulativ (PDF, 110 kB) fastsett av kommunestyret. 

 

Skjema for mange av tenestene finn du på http://www.kartverket.no/eiendom/fyll-ut-skjema/

Du kan nå oss via oppmaling@voss.kommune.no

Vossakart viser kart for heile Voss kommune

Se eiendom viser kart, eigedomsinformasjon, grunnboksutskrift for eigedomar