Vegplanlegging og trafikksikring

Klikk for stort bileteArbeid på Bjørkevegen november 2014. Jakob Håheim

 

Tenesta gjev rettleiing til utbygging som må forhalde seg til det kommunale vegnettet i Voss kommune. Det gjeld både offentlege og private tiltakshavarar og planleggjarar. Tenesta jobbar for god trafikksikring og ein har som mål å leggje betre til rette for dei mjuketrafikantane.

 

Fagområde veg har følgjande ansvarsområde:

 • Vegplanlegging/arealplanlegging
 • Planlegging og tilrettelegging for mjuke trafikantar.
 • Kontakt mot Statens vegvesen og europavegar, riksvegar og fylkesvegar.
 • Sakshandsaming av kommunedelplanar og reguleringsplanar av større vegprosjekt
 • Trafikksikringsplan
 • Utbyggingsavtalar som omhandlar veg
 • Prosjektgjennomføring
 • Bestillar
 • Informasjon og rettleiing av kundar

 Det er ingen kostnadar knytt til kontakt eller behandling av veg.

Slik nyttar du tenesta

Vossakart, som er karttenesta til Voss kommune, gir god informasjon om kart i heile kommunen.

I Vossakart kan ein søke med ulike informasjon

 • gards - og bruksnummer
 • adresse
 • vegnamn

Ta direkte kontakt med driftsavdelinga for spørsmål.